Pharmaceutical Analysis 3: Miscellaneous methods used in pharmaceutical analysis